WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

01 . CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY / THÁNG / NĂM / GIỜ / PHÚT

– Nhấn phím “ Menu “ , sau đó nhấn phím # 01, màn hình xuất hiện chữ “ Set Date & Time “.
– Nhấn phím “Set“
– Nhập ngày, tháng và năm . (Ngày từ 01 đến 31, Tháng từ 01 đến 12 và Năm là 2 số cuối của
năm).
– Nhập giờ từ 00 -> 12, nhập phút từ 00 -> 60. Sau đó nhấn phím “*“ để chọn AM hoặc PM .
Ví dụ : * Ngày 13 tháng 02 năm 2004 thì nhập 02 : 13 : 04 .
* 3 giờ 8 phút thì nhập “ 03 : 08 rồi nhấn phím “*” để chọn AM ( Nếu 03 giờ 8 phút chiều thì chọn
PM .)
– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

02. NHẬP TÊN CÔNG TY

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn phím “ # 0 2“, màn hình xuất hiện chữ “ Your Logo “.
– Nhấn phím “Set “
– Nhập tên Công ty vào . Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím
số.
– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

03. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn “#03”, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.
– Nhấn phím “Set “ .
– Nhập số Fax của Công ty . ( Nhập từ bàn phím)
– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

04. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

1) Chế độ điện thoại
Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
Khi máy đổ chuông bạn nhấc tay nghe lên, nếu là điện thoại thì đàm thoại. Nếu là tín hiệu Fax thì
nhấn phím “ Fax/Start “ để nhận . Sau đó gác ống nghe xuống .
2) Chế độ Fax
Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.
Khi ở chế độ này thì máy chỉ nhận Fax mà không đàm thoại được.
3) Chế độ Tel/Fax mode
Nhấn phím “Menu” rồi nhấn phím #73, màn hình hiện “Manual answer” nhấn phím “+” hay “_” để điều
chọn chế “Tel/fax”
Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt.
Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình

05. CHỌN KIỂU CHUÔNG (có 3 kiểu chuông)

Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #1 7
Nhấn phím “+” hay “_” để chọn kiểu chuông
Nhấn phím “Set” để lưu.
Nhấn phím “Menu” để thoát
VI. CHỌN CHẾ ĐỘ QUAY SỐ
Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #1 3
Nhấn phím “+” hay “_” để chọn chế độ quay số
Nhấn phím “Set” để lưu.
Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.

06. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG REO Ở CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG

– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím # 0 6, màn hình xuất hiện chữ “ Fax Ring Count”.
– Nhấn phím “ + “hoặc “ – “ để tăng giảm số hồi chuông mà bạn cần cài đặt ( 1 -9 hồi ).
– Nhấn phím”Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

07. CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ

1) Lưu vào phím nhớ nhanh ( 10 phím phía bên trái tương ứng với 10 bộ nhớ )
– Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “Phonebook set” .
– Chọn số nhớ nhanh.
Vị trí nhớ từ 1 – 3.
* Nhấn phím nhớ nhanh. Nhấn phím“ + “hoặc “ – “ để chọn “Dial mode” , sau đó nhấn phím “Set
“ .
Vị trí nhớ từ 4-5.
* Nhấn phím nhớ nhanh , sau đó nhấn phím “Set”
Vị trí nhớ từ 6-1 0
* Nhấn phím “Lower” , sau đó nhấn phím nhớ nhanh.
– Nhập tên Công ty (tối đa là 10 kí tự). Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi
trên mỗi phím số.
– Nhấn phím “ Set “
– Nhập số điện thoại của Công ty cần lưu vào ( Nhập từ bàn phím) . Tối đa 30 kí tự
– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình .
2) Lưu vào bộ nhớ .(Tối đa được 100 số )
– Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “phonebook set”
– Nhấn phím “” .
– Nhập tên Công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) . Tối đa 10 kí tự
)
– Nhấn phím “Set “
– Nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.( Tối đa 30 kí tự )
– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

08. CÁCH SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “” rồi nhấn phím “ + “ hoặc “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công ty
mà bạn cần sửa.
– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím “ * “.
– Sửa lại tên công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) .
– Nhấn phím “Set “ .
– Nhập số mới cần chỉnh sửa. ( Nhập từ bàn phím )
– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

09. CÁCH XÓA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “” rồi nhấn phím “ + “ hoặc phím “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của
Công ty mà bạn cần xóa .
– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím “ # “.
– Nhấn phím “Set “ để xoá.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
Hay để xoá tất cả các số lưu trong danh bạ.
– Nhấn phím “”, sau đó nhấn phím “ Menu “.
– Nhấn phím “ + “ hoặc phím “ –“ để chọn “Yes”
– Nhấn phím “Set “ để xoá.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

10. GỌI ĐI BẰNG PHÍM QUAY NHANH

– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe lên .
– Chọn phím quay nhanh .
Từ 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thường
Từ 6 – 10 nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ.

11 . GỌI CÁC SỐ ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “”
– Nhấn “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gọi .
– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe lên.

12. XEM VÀ GỌI LẠI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN (lưu được 30 số )

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
– Nhấn phím “CALLER ID”.
– Nhấn phím “+” để xem số fax gởi đến gần nhất Hoặc Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.
– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe lên.

13. LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn phím “CALLER ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
– Nhấn phím “Menu”.
– Chọn phím nhớ nhanh hay nhấn “” để lưu vào bộ nhớ .
+Phím nhớ 1 – 3
Nhấn phím nhớ nhanh
Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “Dial mode”
Nhấn phím “set”
+Phím nhớ 4 –5
Nhấn phím nhớ nhanh
+Phím nhớ 6 – 1 0
Nhấn “Lower”, sau đó nhấn phím nhớ nhanh.
Nhấn phím “set”
+Lưu vào bộ nhớ
Nhập tên công ty cần lưu.
Nhấn phím “Set”
Nhấn phím “Set”.

14. XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến
– Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Setup”.
– Nhấn phím “Set” màn hình hiện “Call list earse”
– Nhấn phím “Set” 2 lần.
– Nhấn phím “Stop” để thoát khỏi chương trình.
2) Xoá từng số fax hiện đến
– Nhấn “Caller ID” . Dùng “+” hay” –“ để tìm số fax hiện đến.
– Nhấn “”. Nhấn phím “Set” để xoá. Nhấn “Stop” để thoát.

15. GỬI FAX NHÂN CÔNG (BẰNG TAY)

– Đặt tài liệu mặt úp xuống “face down”
– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe
– Nhấn số fax cần gửi
– Khi nghe tín hiệu Fax nhấn phím “Fax /Start”
( Nếu nhấc ống nghe thì gác ống nghe xuống . )

16. GỬI FAX BẰNG PHÍM QUAY NHANH

– Đặt tài liệu mặt úp xuống
– Chọn số Fax bằng phím quay nhanh
Vị trí 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thường
Vị trí 6– 10 nhấn “Lower” trứơc khi nhấn phím nhớ
– Nhấn “Fax Start” .

17. GỬI FAX BẰNG SỐ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Đặt tài liệu mặt úp xuống
– Chọn số Fax bằng cách nhấn “” , sau đó nhấn phím “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần
tìm .
– Nhấn “Fax Start”
Gửi fax bằng cách lưu tài liệu vào bộ nhớ trước khi gửi.
– Tài liệu cần gửi úp xuống.
– Nhấn phím “Quick scan”
– Nhập số fax cần gửi.
– Nhấn phím “Start” để gửi.

18. CÁCH GỞI FAX CÙNG 1 NỘI DUNG ĐẾN NHIỀU NƠI KHÁC NHAU (GỬI QUẢNG BÁ )

(tối đa 20 địa chỉ)
– Nhấn phím “ Menu “ , màn hình hiện “phonebook set”
– Nhấn phím “Broadcast”
+ Nếu chọn Broadcast 1 -2:
Nhấn phím “Broadcast”
Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast”
+ Nếu chọn “Manual Broadcast”
Nhấn phím “Manual Broad”
Nhấn phím “+” hoặc “-“ chọn mục “Manual Broad”
– Nhấn phím “Set “ .
– Chọn số cần gửi :
+ Dùng phím quay nhanh
Với phím nhớ 1 – 5: Nhấn phím nhớ tương ứng với số công ty cần gửi
Với phím nhớ 6 – 10: Nhấn Phím “Lower” trước nhấn phím nhớ.
+ Gửi đến số đã lưu trong bộ nhớ
Nhấn “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gửi, và nhấn phím “Set”
+ Sử dụng bàn phím: Chỉ dùng khi gửi bằng “Manual Broad”
Nhập vào số cần gửi, sau đó nhấn phím “Set” .
– Sau khi đã chọn tất cả các số muốn gửi Fax nhấn phím “Set “.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
– Đặt tài liệu cần gởi, mặt úp xuống vào khay gởi.
– Nhấn phím “Broadcast 1 -2 “ hoặc “Manual Broad”.

19. THÊM SỐ FAX VÀO BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

– Nhấn “” .
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
– Nhấn phím “ Menu “ .
– Nhấn “ * “
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần lưu .
– Nhấn phím “ Set” .
– Nếu muốn lưu tiếp thì thực hiện lại bước 5.
– Nhấn phím “ Menu “ kết thúc.

20. XOÁ SỐ FAX TRONG BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

– Nhấn “” .
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
– Nhấn phím “ Menu “ . Nhấn “ # “
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần xoá .
– Nhấn phím “ Set” .
– Nhấn phím “ Set” .
– Nhấn phím “Stop “ kết thúc.

21 . TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX KHÔNG HIỆN THÔNG TIN SỐ GỌI ĐẾN HOẶC CÁC
SỐ FAX ĐÃ BỊ CẤM NHẬN

Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.
1. Mở chế độ từ chồi nhận Fax
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn .
-Dùng “+” hay “–“ để chọn “On”. Nhấn “ Set”. Nhấn “ Stop”.
2. Lưu số muốn cấm (tối đa 20 số)
-Nhấn “ Caller ID”. Dùng phím “+” hay “–“ chọn số điện thoại không muốn nhận fax.
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “Set”.
-Nhấn “Stop” để thoát khỏi chương trình .
3. Huỷ bỏ số điện thoại (hiện đến) bị cấm.
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “” đến khi hiện “Junk List Disp”.
-Nhấn “Set”.
-Dùng “+” hay “–“ để tìm số fax cần huỷ bỏ.
-Nhấn “”.
-Nhấn phím “Set”.
-Nhấn phím “Stop” 2 lần.

22. CÁCH COPY TÀI LIỆU

– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).
– Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),
– Nhấn phím “” sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn tỷ lệ phóng to thu nhỏ tài liệu ( từ 50% đến
150%)
– Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.
Hay copy tài liệu cần sắp xếp thứ tự trang.
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).
– Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),
– Nhấn phím “” 2 lần để màn hình hiện “collage off”
– Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “collage on”
– Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.

23. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX

*Thông báo sau mỗi lần gửi Fax:
– Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn phím # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
– Nhấn phím Navigator “+” hoặc “–“ để chọn “Error / On / OFF”
· Error : khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
· ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
· OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi
*Thông báo sau 30 số điện thoại gọi đi và đến:
– Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn phím # 22, màn hình xuất hiện chữ “Auto Journal”
– Nhấn phím Navigator “+” hoặc “–“ để chọn “On / OFF”
· Có thể lưu 100 trang tài liệu trong bộ nhớ nhận và 150 trang tài liệu trong bộ nhớ gởi.
· Nhấn “Menu #79” để vào chế độ tiết kiệm mực (chọn “ON”)

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in Brother 2840 cũ

Máy in Brother 2840 cũ

Giá: 1.750.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, chức năng In - Copy, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, Kết nối USB + wifi, in từ máy tính và điện thoại, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Giá: 2.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt, in đen trắng A4 A5 A6, kết nối USB + LAN, Máy in 2 mặt tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Giá: 4.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng của brother, máy đẹp, tốc độ nhanh, chức năng in + copy + Scan + Fax, in và copy 2 mặt tự động, In wifi.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.900.000₫
Giá KM: 2.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in đen trắng, tốc độ nhanh, bản in cực đẹp, gộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Giá: 4.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A3 A4, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét. Chuyên dùng in bản vẽ, in văn bản

Giảm giá!
Máy in Hp laser P3015dn cũ

Máy in Hp laser P3015dn cũ

Giá: 4.000.000₫
Giá KM: 3.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 A5 tốc độ nhanh, in đen trắng, bản in sắc nét, máy in công nghiệp số lượng nhiều, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng 2 mặt tự động, tốc độ in nhanh, hỗ trợ mạng LAN, bản in rõ nét mực in rẻ, hộp mực lớn.

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Giá: 2.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 in 2 mặt tự động, in laser đen trắng, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Hp Pro m102a cũ

Máy in Hp Pro m102a cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Giá: 5.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A3 A4, chuyên in bản vẽ Autocad, bản vẽ kỹ thuật, in văn bản. Máy siêu bền, tốc độ nhanh, vận hành êm, bản in rõ nét

Giảm giá!
Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Giá: 5.500.000₫
Giá KM: 5.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan mặt phẳng độ phân giải cao, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền.

Giảm giá!
Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Giá: 4.500.000₫
Giá KM: 3.800.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan màu A4, scan 2 mặt tự động, Scan số hoá tài liệu, sử dụng 2 đèn quét, tốc độ nhanh, bản scan rõ nét

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856