WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

01. CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY / THÁNG / NĂM / GIỜ / PHÚT

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn phím # 01, màn hình xuất hiện chữ “ Set Date & Time “.
– Nhấn phím “Fax/Start/Set“
– Nhập tháng, ngày và năm . (Tháng từ 01 đến 12, Ngày từ 01 đến 31 và Năm là 2 số cuối của
năm).
– Nhấn phím “Fax/Start/Set“ . Nhập giờ từ 00 -> 12, nhập phút từ 00 -> 60. Sau đó nhấn phím “*“
để chọn AM hoặc PM .
Ví dụ : * Ngày 13 tháng 02 năm 2004 thì nhập 02 : 13 : 04 .
* 3 giờ 8 phút thì nhập “ 03 : 08 rồi nhấn phím “*” để chọn AM ( Nếu 03 giờ 8 phút chiều thì chọn
PM .)
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

02. NHẬP TÊN CÔNG TY

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn phím “ # 0 2“, màn hình xuất hiện chữ “ Your Logo “.
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “
– Nhập tên Công ty vào . Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím
số.
– Nhấn phím “Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

03. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn “#03”, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ .
– Nhập số Fax của Công ty . ( Nhập từ bàn phím)
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

04. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

1) Chế độ điện thoại
Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
Khi máy đổ chuông bạn nhấc tay nghe lên, nếu là điện thoại thì đàm thoại. Nếu là tín hiệu Fax thì
nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để nhận . Sau đó gác tay nghe xuống .
2) Chế độ Fax
Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.
Khi ở chế độ này thì máy chỉ nhận Fax mà không đàm thoại được.
V. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG REO Ở CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG
– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím # 0 6, màn hình xuất hiện chữ “ Fax Ring Count”.
– Nhấn phím “ + “hoặc “ – “ để tăng giảm số hồi chuông mà bạn cần cài đặt ( 1 -9 hồi ).
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

05. CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ

1) Lưu vào phím nhớ nhanh ( 22 phím phía dưới màn hình tương ứng với 22 bộ nhớ )
– Nhấn phím “ Directory Program “ .
– Nhấn phím nhớ nhanh
* Nhấn phím 1 – 3 , rồi nhấn phím “ Fax/Start/Set “ .
* Nhấn phím 4 – 11 (ở dưới màn hình).
* Nếu lưu vào 12 – 22 (ở dưới màn hình).
Nhấn phím “ Lower “, rồi nhấn phím 1 – 11.( Tương ứng phím nhớ từ 12 – 22 ) .
– Nhập tên Công ty (tối đa là 10 kí tự). Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi
trên mỗi phím số.
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “
– Nhập số điện thoại của Công ty cần lưu vào ( Nhập từ bàn phím) . Tối đa 30 kí tự
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Directory Program “ để thoát khỏi chương trình .
2) Lưu vào bộ nhớ .(Tối đa được 100 số )
– Nhấn phím “ Directory Program “.
– Nhấn phím “” .
– Nhập tên Công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) . Tối đa 10 kí tự
)
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “
– Nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.( Tối đa 30 kí tự )
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Directory Program “ để thoát khỏi chương trình.

06. CÁCH SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “” rồi nhấn phím “ + “ hoặc “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công ty
mà bạn cần sửa.
– Nhấn phím “ Directory Program “, rồi nhấn phím “ * “.
– Sửa lại tên công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) .
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ .
– Nhập số mới cần chỉnh sửa. ( Nhập từ bàn phím )
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

07. CÁCH XÓA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “” rồi nhấn phím “ + “ hoặc phím “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của
Công ty mà bạn cần xóa .
– Nhấn phím “ Directory Program “, rồi nhấn phím “ # “.
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để xoá.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

08. GỌI ĐI BẰNG PHÍM QUAY NHANH
– Nhấn “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên .
– Chọn phím quay nhanh .
Từ 1 – 11 nhấn phím nhớ bình thường
Từ 12 – 22 nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ .

09. GỌI CÁC SỐ ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “”
– Nhấn “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gọi .
– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên

10. XEM VÀ GỌI LẠI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN (lưu được 30 số )

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
– Nhấn phím “CALLER ID SEARCH”.
– Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất Hoặc Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.
– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên .
* In ra bảng danh sách số điện thoại gọi đến :
– Nhấn phím “CALLER ID PRINT”. Máy sẽ tự in ra bảng danh sách.
– Nhấn Stop để dừng lại .

11. LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn phím “CALLER ID SEARCH”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
– Nhấn phím “Directory Program”.
– Chọn phím nhớ nhanh hay nhấn “” để lưu vào bộ nhớ .
+Phím nhớ 1 – 3
Nhấn phím nhớ
Nhấn phím “set” 2 lần .
+Phím nhớ 4 – 1 1
Nhấn phím nhớ
Nhấn phím “Set”
+Phím nhớ 12 – 22
Nhấn “Lower”, sau đó nhấn phím nhớ .
Nhấn phím “set” .
+Lưu vào bộ nhớ
Nhấn “” hoặc “” , Nhấn phím “Set” .
– Nhấn phím “Set” .

12. XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến
– Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Setup”.
– Nhấn 3 lần SET. Nhấn STOP.
2) Xoá từng số fax hiện đến
– Nhấn “Caller ID Search” . Dùng “+” hay” –“ để tìm số fax hiện đến.
– Nhấn “”. Nhấn phím “Set” để xoá. Nhấn “Stop” để thoát.

13. GỬI FAX NHÂN CÔNG (BẰNG TAY)

– Đặt tài liệu mặt úp xuống
– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe
– Nhấn số fax cần gửi
– Khi nghe tín hiệu Fax nhấn phím “Fax Satrt”
( Nếu nhấc tay nghe thì gác tay nghe xuống . )

14. GỬI FAX BẰNG PHÍM QUAY NHANH

– Đặt tài liệu mặt úp xuống
– Chọn số Fax bằng phím quay nhanh
Vị trí 1 – 11 nhấn phím nhớ bình thường
Vị trí 12 – 22 nhấn “Lower” trứơc khi nhấn phím nhớ
– Nhấn “Fax Start” .

15. GỬI FAX BẰNG SỐ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Đặt tài liệu mặt úp xuống
– Chọn số Fax bằng cách nhấn “” hoặc “” , sau đó nhấn phím “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị
số cần tìm .
– Nhấn “Fax Start”
XVII. CÁCH GỞI FAX CÙNG 1 NỘI DUNG ĐẾN NHIỀU NƠI KHÁC NHAU (GỬI QUẢNG BÁ )
(tối đa 20 địa chỉ)
– Nhấn phím “ Directory Program “ .
– Nhấn phím Broadcast
+ Nếu chọn Broadcast 1 -2:
Nhấn phím “Broadcast”
Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast”
+ Nếu chọn “Manual Broadcast”
Nhấn phím “Manual Broad”
Nhấn phím “+” hoặc “-“ chọn mục “Manual Broad”
– Nhấn phím “ Fax/Start/Set “ .
– Chọn số cần gửi :
+ Dùng phím quay nhanh
Với phím nhớ 1 – 11 : Nhấn phím nhớ tương ứng với số công ty cần gửi
Với phím nhớ 12 – 22 : Nhấn Phím “Lower” trước nhấn phím nhớ.
+ Gửi đến số đã lưu trong bộ nhớ
Nhấn “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gửi
+ Sử dụng bàn phím: Chỉ dùng khi gửi bằng “Manual Broad”
Nhập vào số cần gửi, sau đó nhấn phím “Set” .
– Sau khi đã chọn tất cả các số muốn gửi Fax nhấn phím “ Fax/Start/Set “.
– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
– Đặt tài liệu cần gởi, mặt úp xuống vào khay gởi.
– Nhấn phím “Broadcast 1 -2 “ hoặc “Manual Broad”.

16. THÊM SỐ FAX VÀO BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

– Nhấn “” .
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
– Nhấn phím “ Directory Program “ .
– Nhấn “ * “
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần lưu .
– Nhấn phím “ Set” .
– Nếu muốn lưu tiếp thì thực hiện lại bước 5.
– Nhấn phím “ Directory Program “ kết thúc.

17. XOÁ SỐ FAX TRONG BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

– Nhấn “” .
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
– Nhấn phím “ Directory Program “ . Nhấn “ # “
– Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần xoá .
– Nhấn phím “ Set” .
– Nhấn phím “ Set” .
– Nhấn phím “ Directory Program “ kết thúc .

18. TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX KHÔNG HIỆN THÔNG TIN SỐ GỌI ĐẾN HOẶC CÁC
SỐ FAX ĐÃ BỊ CẤM NHẬN

Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.
1. Mở chế độ từ chồi nhận Fax
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn .
-Dùng “+” hay “–“ để chọn “On”. Nhấn “ Set”. Nhấn “ Stop”.
2. Lưu số muốn cấm (tối đa 10 số)
-Nhấn “ Search”. Dùng phím “+” hay “–“ chọn số điện thoại không muốn nhận fax.
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “Set”.
-Nhấn “Stop” để thoát khỏi chương trình .
3. Huỷ bỏ số điện thoại (hiện đến) bị cấm.
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “” đến khi hiện “Junk List Disp”.
-Nhấn “Set”.
-Dùng “+” hay “–“ để tìm số fax cần huỷ bỏ.
-Nhấn “”.
-Nhấn phím “Set”.
-Nhấn phím “Stop” 2 lần.

19. CÁCH COPY TÀI LIỆU

– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 20 trang tài liệu cần copy).
– Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản), sau đó nhấn phím “+” hay “-“
để chọn tỷ lệ phóng to thu nhỏ tài liệu ( từ 50% đến 150%)
– Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.
www.mayincuhcm.com Chuyên bán máy in máy fax cũ giá rẻ nhất TpHCM
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC VŨ GIA 195/28 Phạm Văn Bạch, P15, Q Tân Bình, TPHCM

20. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX

*Thông báo sau mỗi lần gửi Fax:
– Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn phím # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
– Nhấn phím Navigator “+” hoặc “–“ để chọn “Error / On / OFF”
· Error : khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
· ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
· OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi
*Thông báo sau 30 số điện thoại gọi đi và đến:
– Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn phím # 22, màn hình xuất hiện chữ “Auto Journal”
– Nhấn phím Navigator “+” hoặc “–“ để chọn “On / OFF”

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.300.000₫
Giá KM: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng, Khổ giấy in A4 A5 A6, in văn bản + in đơn hàng, tốc độ nhanh, bản in rõ nét, hộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy Scan 2 mặt Fujitsu Fi 6230z cũ

Máy Scan 2 mặt Fujitsu Fi 6230z cũ

Giá: 5.500.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan Flat, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền. Máy đẹp giá rẻ

Máy Scan 2 mặt Fujitsu Fi 6230ZLA cũ

Máy Scan 2 mặt Fujitsu Fi 6230ZLA cũ

Giá: 6.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan Flat, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền. Máy đẹp giá rẻ

Máy Scan 2 mặt Fujitsu Fi 7240 cũ

Máy Scan 2 mặt Fujitsu Fi 7240 cũ

Giá: ₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan Flat, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền. Máy đẹp giá rẻ

Máy in Hp laser P1102 cũ

Máy in Hp laser P1102 cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 cũ, máy in đen trắng, khổ giấy in A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Brother HL 1111 cũ

Máy in Brother HL 1111 cũ

Giá: 1.100.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 giá rẻ, in trắng đẹp, thiết kết nhỏ gọn, máy trắng đẹp, bản in rõ nét như mới, mực in rẻ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.300.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Hp laser P1505 cũ

Máy in Hp laser P1505 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in laser đen trắng, máy tốc độ nhanh, cơ rất êm bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3100b cũ

Máy in Canon Lbp 3100b cũ

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4, sử dụng mực laser, máy đẹp tốc độ nhanh bản in rõ nét

Máy in Canon Lbp 6000

Máy in Canon Lbp 6000

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng, khổ giấy in A4 A5, máy trắng đẹp tốc độ in nhanh, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3050 cũ

Máy in Canon Lbp 3050 cũ

Giá: 1.650.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in laser đen trắng, máy thiết kế nhỏ gọn sang trọng. Bản in sắc nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP6030W cũ

Máy in Canon LBP6030W cũ

Giá: 2.100.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đen trắng khổ giấy A4 A5 A6, In wifi, in từ điện thoại + máy tính, sang trọng. Bản in rõ nét, in tốc độ nhanh, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 6030 cũ

Máy in Canon LBP 6030 cũ

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đen trắng A4 cũ, thiết kế nhỏ gọn, sang trọng. Bản in rõ nét, in tốc độ nhanh, mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Hp Laserjet 1020 cũ

Máy in Hp Laserjet 1020 cũ

Giá: 1.800.000₫
Giá KM: 1.500.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90-92%. Máy in đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn. Bản in rõ nét, mực in rẻ, sử dụng hộp mực 12A in tới hơn 2000 bản.

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856