WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

01 . CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY / THÁNG / NĂM / GIỜ / PHÚT

– Nhấn nút “ Menu “ rồi nhấn nút # 01, màn hình xuất hiện chữ “ Set Date & Time “.
– Nhấn nút “Fax/Start/Set“ để nhập tháng, ngày và năm. Nhập tháng (2 số có giá trị từ 01 – 12),
nhập ngày (2 số có giá trị từ 01 – 31) và nhập năm (2 số cuối năm).
– Nhấn nút “Fax/Start/Set“ để nhập giờ (từ 00-12), nhập phút (từ 00-60). Sau đó nhấn nút “*“ để
chọn AM (buổi sáng) hoặc PM (buổi chiều, tối).
Ví dụ : * Ngày 13 tháng 02 năm 2004 thì nhấn các số “ 0,2 ; 1,3 ; 0,4 “.
* 3 giờ 8 phút thì nhấn các số “ 0,3 ; 0,8 “.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

02. NHẬP TÊN CÔNG TY

– Nhấn nút “ Menu “ rồi nhấn nút “ # 0 2“, màn hình xuất hiện chữ “ Your Logo “.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để nhập tên Công ty bằng nút số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi
nút số .
– Nhấn nút “Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

03. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY

– Nhấn nút “ Menu “, màn hình xuất hiện chữ “ System Set Up “.
– Nhấn “ “ hoặc “ “, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để nhập số Fax của Công ty cần lưu.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

04. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

1) Chế độ điện thoại
Nhấn nút “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
Khi máy đổ chuông bạn nhấc tay nghe lên, nếu là điện thoại thì đàm thoại. Nếu là tín hiệu Fax thì
nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để nhận.
2) Chế độ Fax
Nhấn nút “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.
Khi ở chế độ này thì máy chỉ nhận Fax mà không đàm thoại được.

05. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG REO Ở CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG

– Nhấn nút “ Menu “, rồi nhấn nút # 0 6, màn hình xuất hiện chữ “ Fax Ring Count”.
– Nhấn nút “ + “hoặc “ – “ để tăng giảm số hồi chuông mà bạn cần cài đặt.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

06. CÁCH LƯU SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ

1) Bộ nhớ trực tiếp (có 22 bộ nhớ)
– Nhấn nút “ Directory Program “ .
* Lưu vào bộ nhớ 1 – 3 (ở dưới màn hình).
– Nhấn nút 1 – 3 , rồi nhấn nút “ Fax/Start/Set “ .
* Lưu vào bộ nhớ 4 – 11 (ở dưới màn hình).
* Lưu vào bộ nhớ 12 – 22 (ở dưới màn hình).
– Nhấn nút “ Lower “, rồi nhấn nút 1 – 11 .
– Nhập tên Công ty bằng nút số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi nút số.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Directory Program “ để thoát khỏi chương trình .
2) Bộ nhớ thường (có 100 bộ nhớ)
– Nhấn nút “ Directory Program “.
– Nhấn nút để nhập tên Công ty bằng nút số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi nút số
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Directory Program “ để thoát khỏi chương trình.

07. CÁCH SỬA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn nút rồi nhấn nút “ + “ hoặc dấu “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công ty mà
bạn cần sửa.
– Nhấn nút “ Directory Program “, rồi nhấn nút “ * “. Chỉnh sửa tên.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để nhập số Fax cần chỉnh đổi.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

08. CÁCH XÓA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn nút rồi nhấn nút “ + “ hoặc nút “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công ty mà
bạn cần xoa.
– Nhấn nút “ Directory Program “, rồi nhấn nút “ # “.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để xoá. Nhấn nút “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

09. CÁCH GỞI FAX CÙNG 1 NỘI DUNG ĐẾN NHIỀU NƠI KHÁC NHAU

(tối đa 20 địa chỉ)
– Nhấn nút “ Directory Program “, rồi nhấn nút số “ 3 “ (ở dưới màn hình) .
– Nhấn nút “ + “, màn hình xuất hiện chữ “ Manual Broad “.
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “, rồi nhấn nút “ + “ hoặc nút “ – “ để chọn số Fax của Công ty cần gởi.
– Cứ thế bạn lập lại các bước 2, 3 và 4 cho mỗi Công ty mà bạn muốn gởi.
– Sau khi đã hoàn tất xong, nhấn nút “ Fax/Start/Set “.
– Nhấn nút “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
– Đặt tài liệu cần gởi, mặt úp xuống vào khay gởi.
– Nhấn nút “ Directory Program “, rồi nhấn nút số “ 3 “ (ở dưới màn hình) .
– Nhấn nút “ Fax/Start/Set “ để gởi đi.

10. XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐÃ GỞI ĐẾN(lưu được 30 số )

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
– Nhấn nút “SEARCH”.
– Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất.
– Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.

11 . LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ
– Nhấn nút “SEARCH”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
– Nhấn nút “Directory Program”.
– Chọn vị trí nhớ trực tiếp hay nhấn để lưu vào bộ nhớ thường.
– Nhấn nút “SET” 2 lần.

12. XOÁ SỐ FAX HIỆN ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến
– Nhấn Menu đến khi màn hình hiện “Caller Set up”.
– Nhấn 3 lần SET. Nhấn STOP.
2) Xoá từng số fax hiện đến
– Nhấn Search. Dùng + hay – để tìm số fax hiện đến.
– Nhấn . Nhấn nút “Set” để xoá. Nhấn STOP để thoát.

12. TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX (HIỆN ĐẾN) ĐÃ CÀI ĐẶT TRƯỚC

Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.
– Nhấn “ Search”. Dùng + hay – chọn số fax (hiện đến) không muốn nhận (tối đa 10 số).
– Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “Set”. Nhấn “Stop” để thoát.
– Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn .
– Dùng + hay – để chọn “On”. Nhấn “ Set”. Nhấn “ Stop”.
* Huỷ bỏ số fax (hiện đến) bị cấm.
– Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn đến khi hiện “Junk List Disp”.
– Nhấn “Set”. Dùng + hay – để tìm số fax cần huỷ bỏ.
– Nhấn . Nhấn nút “Set”. Nhấn nút “Stop” 2 lần.

13. CÁCH COPY TÀI LIỆU

– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 20 trang tài liệu cần copy).
– Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản).
– Nhấn nút “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.
XV) CÁCH PHÓNG TO / THU NHỎ TÀI LIỆU
(a) Phóng to (tối đa 200%)
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống. Nhấn nút “Copy”
– Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]
– Nhấn phím “ + “ để phóng to, rồi nhấn phím “Start”
(b) Phóng thu nhỏ (tối đa 50%)
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống. Nhấn nút “Copy”
– Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]
– Nhấn phím “ – “ để thu nhỏ, rồi nhấn phím “Start”

14. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX

– Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn nút # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
– Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”
· Error : khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
· ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
· OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in Brother 2840 cũ

Máy in Brother 2840 cũ

Giá: 1.750.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, chức năng In - Copy, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, Kết nối USB + wifi, in từ máy tính và điện thoại, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Giá: 2.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt, in đen trắng A4 A5 A6, kết nối USB + LAN, Máy in 2 mặt tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Giá: 4.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng của brother, máy đẹp, tốc độ nhanh, chức năng in + copy + Scan + Fax, in và copy 2 mặt tự động, In wifi.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.900.000₫
Giá KM: 2.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in đen trắng, tốc độ nhanh, bản in cực đẹp, gộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Giá: 4.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A3 A4, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét. Chuyên dùng in bản vẽ, in văn bản

Giảm giá!
Máy in Hp laser P3015dn cũ

Máy in Hp laser P3015dn cũ

Giá: 4.000.000₫
Giá KM: 3.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 A5 tốc độ nhanh, in đen trắng, bản in sắc nét, máy in công nghiệp số lượng nhiều, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng 2 mặt tự động, tốc độ in nhanh, hỗ trợ mạng LAN, bản in rõ nét mực in rẻ, hộp mực lớn.

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Giá: 2.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 in 2 mặt tự động, in laser đen trắng, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Hp Pro m102a cũ

Máy in Hp Pro m102a cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Giá: 5.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A3 A4, chuyên in bản vẽ Autocad, bản vẽ kỹ thuật, in văn bản. Máy siêu bền, tốc độ nhanh, vận hành êm, bản in rõ nét

Giảm giá!
Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Giá: 5.500.000₫
Giá KM: 5.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan mặt phẳng độ phân giải cao, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền.

Giảm giá!
Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Giá: 4.500.000₫
Giá KM: 3.800.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan màu A4, scan 2 mặt tự động, Scan số hoá tài liệu, sử dụng 2 đèn quét, tốc độ nhanh, bản scan rõ nét

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856